top of page

תורה שלמה

בכדי לעבוד את ה' בשלמות צריך האדם להיות זהיר במחשבתו בדיבורו ובמעשיו. עליו לקיים את חובת הלבבות כחובת האיברים. לצאת ידי חובת הבריות כשם שהוא יוצא ידי חובת המקום. להיות שלם בחלקי המצוות שבין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם לעצמו. אין מקום לטעות ולחשוב שמספיק לצאת ידי חובה בחלק אחד. עשרת הדברים מחולקים בשני לוחות, בלוח הימני באות המצוות שבין אדם למקום ובלוח השמאלי המצוות שבין אדם לחברו ללמדנו ששקולים ושווים הם.


בהתבוננות פשוטה בסדר הדברות נמצא שחלק המצוות שבין אדם למקום מתחיל בציוויים הקשורים למחשבה -אנכי ה' אלוהיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. אחר כך עובר לציווי הקשור לדיבור -לא תישא את שם ה' אלוהיך לשווא. ולבסוף במעשה -כיבוד הורים ושמירת שבת. ואילו במצוות שבין אדם לחברו הציווי מתחיל במעשה -לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב. עובר לדיבור -לא תענה ברעך עד שקר ומסיים במחשבה -לא תחמוד. ללמדנו ששלמות עבודת ה' תלויה בשלושתם גם יחד.


שלושה גויים נעלים בדורו של משה ראו את עצמם ראויים לקבל את התורה ואלו הם: איוב בלעם ויתרו.


איוב היה מומחה למחשבה, מתוך בדידות ייסוריו הוא מתבונן מה משמעות הסבל האנושי עלי אדמות. הוא עוסק בחקירת מציאות והשגחת ה'. על כך גער בו חברו בלדד השוחי: הַחֵקֶר אֱלוֹ-הַּ תִּמְצָא אִם עַד תַּכְלִית שַׁדַּ-י תִּמְצָא. בלעם היה מומחה בדיבור. עיקר כוחו היה בפיו. לכך הוא מוזמן על ידי בלק מלך מואב בכדי שיקלל את ישראל. דיבוריו היו עושים פירות כפי שאמר בלק: כִּי יָדַעְתִּי אֵת אֲשֶׁר תְּבָרֵךְ מְבֹרָךְ וַאֲשֶׁר תָּאֹר יוּאָר. ואילו יתרו היה איש מעשי כפי המסופר בפרשה, זה עתה הגיע אל מחנה ישראל במדבר וכבר הוא מייעץ למשה לארגן את החברה מחדש, לכונן היררכיה שיפוטית ולחלק את העבודה המשפטית.


בסופו של דבר בשלושתם לא בחר ה'. מפני שכל אחד מהם היה מסוגל לקלוט רק חלק מהתורה המתאים לנפשו. ואם הייתה התורה ניתנת על ידיהם היא הייתה נעשית קרעים קרעים. במבחן התוצאה הייתה תורת ה' נחסרת מהחלקים האחרים. משה רבנו -לעומת הנזכרים- איחד באישיותו את שלושת חלקי השלמות. הוא השלים את מחשבתו בידיעת ה' במעמד הסנה. הוא שלם בדיבורו חרף המגבלה הטבעית שהיה כבד פה וכבד לשון מצא כוח בפיו להתפלל על ישראל בעת צרתם. ובנוסף צבר ניסיון מעשי מדיני בעמידה מול פרעה ובהוציאו את ישראל ממצרים. כך שתורת ה' שתינתן על ידו תהיה מושלמת בכל צדדיה. תורה מפוארה בכלי מפואר.

留言


bottom of page