top of page

שתי טבילות

"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים".


ומהן אותן שתי טבילות? תחילת הגלות וסופה.


תחילת הגלות של בני ישראל החלה באחווה שנקרעה בין יוסף ואחיו:


"ויאמרו, איש אל-אחיו: הנה, בעל החלומות הלזה בא. ועתה לכו ונהרגהו, ונשליכהו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה אכלתהו"


שם התרחשה הטבילה הראשונה:

"ויקחו, את-כתונת יוסף; וישחטו שעיר עיזים, ויטבלו את-הכותונת בדם"


סיום הגלות גם הוא נחתם בטבילה. וכך נאמר ביציאת מצרים:


"ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת מן הדם".


'אגודת אזוב' מרמז על התאגדות בני ישראל ואיחוי האחווה שנקרעה אצל יוסף ואחיו. ביציאת מצרים מטבילים בדם בשביל לחתום את הגלות שהחלה בימי יוסף, וכדי לגאול את אותה טבילה אכזרית שנטבלה בפעם הראשונה.


שתי טבילות, גלות וגאולה.


(נקודות מהשיעור של הרב. סיכם: דוד סעדה)


פוסטים קשורים

הצג הכול

מתי נברא העולם?

מחלוקת מעניינת נחלקו חכמינו זיכרונם לברכה, מתי נברא העולם? רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ורבי יהושוע אומר בניסן נברא העולם. (ראש השנה יא.) על כל מחלוקת בין חכמי ישראל אנו אומרים "אלו ואלו דברי אלו

Comments


bottom of page