פרק ל"ה: את שני הגויים לי תהיינה וירשנוה

בפרק זה, הנביא מנבא נבואה קשה על אדום. "עשו הוא אדום" אמרו חז"ל, אותו עשו שהיה שונא ליעקב אחיו, ומפני ששמח אדום במפלת ישראל, מנבא לו יחזקאל נבואה קשה ביותר. הנבואה אומרת שהר שעיר שהיה שוקק חיים יהפך לשממה, ההרים והגבעות יהיו מלאים חללים, וכל זאת למה? - "יען אמרך: את שני הגוים ואת שתי הארצות לי תהיינה וירשנוה" (יחזקאל ל"ה, י). אדום אמר: אני ארש את שני הגויים, את שתי הארצות, "וה' - שם היה" (שם) ה' היה במחשבות הללו וידע על מחשבותיו הרעות של אדום. מי הם שני הגויים ושתי הארצות?


רוב המפרשים מסבירים שמדובר כאן על ישראל ויהודה, שאדום ביקש לרשת גם את ישראל וגם את יהודה. אבל רש"י מביא מדרש אגדה בשם רבי תנחומא, ואומר שכאשר הלך עשו אל ישמעאל להתחתן בו, במטרה להסית כנגד יצחק על ירושת אברהם, היה אומר לישמעאל שלא יוותר ליצחק על ירושת אברהם, וכך יגרום לישמעאל להרוג את יצחק. משיעשה כן, תכנן עשו לבוא בתור גואל הדם ולהרוג את ישמעאל. באופן זה יצא שעשו יירש גם את יצחק וגם את ישמעאל. את הדברים הללו שרש"י מביא אפשר גם לראות בימינו, כאשר גורמים זרים לעיתים מתערבים בסכסוכים בין בני יצחק לבני ישמעאל, ועלינו לבחון האם הם עושים זאת מאהבת הצדדים, או שמא משנאת שניהם גם יחד, שכן לא כל מי שבא לעשות כביכול צדק עם בני יצחק או עם בני ישמעאל אכן רוצה בטובתם.