top of page

פרק י"ח: כי לא אחפוץ במות המת

ישנו משפט המופיע פעמיים בפרקנו: "הנפש החוטאת - היא תמות" (יחזקאל י"ח, ג, כ). בפסיקתא דרב כהנא (שובה, ז) מצאנו מדרש מעניין במיוחד: "שאלו לחכמה: החוטא, מהו עונשו? אמרה להם: 'חטאים תרדֵף רעה' (משלי י"ג, כא)". החכמה מבינה את המציאות - מי שעושה רע, הרע יחזור אליו. "שאלו לנבואה: החוטא מהו עונשו? אמרה להם: 'הנפש החֹטאת היא תמות' (יחזקאל י"ח, ד)". הלא מי שחטא - הרבה מוות בעולם, אם כן המוות הזה יבוא ויכהו. גם החכמה וגם הנבואה אם כן תופסים את ענין מיתת החוטא כדבר הכרחי ומתבקש. פונים אם כן לתורה, שהיא דבר אלוהים אל ישראל, המלאה בחסד וברחמים: "שאלו לתורה: חוטא מה עונשו? אמרה להם: יביא אשם ויתכפר לו". הבאת הקרבן יש בכוחה לבטל את המיתה. לבסוף פונים לקב"ה בכבודו ובעצמו: "שאלו להקב"ה: החוטא, מהו עונשו? אמר להם: יעשה תשובה ויתכפר לו, הדא היא דכתיב: 'טוב וישר ה', על כן יורה חטאים בדרך' (תהילים כ"ה, ח)". הקב"ה מחדש לנו שהאדם - יש בכוחו להתעלות מעל המציאות, ע"י שהאדם שב לעצמיות שלו, למקוריות שלו. קוראים לכך בקיצור: תשובה. הנפש החוטאת - בעשותה תשובה - לא תמות! וכך יחזקאל מסיים את פרקנו: "כי לא אחפץ במות המת נאם ה' אלוהים, והשיבו וחיו" (יחזקאל י"ח, לב). על כך שואלת הגמרא (נידה ע:): "כתוב אחד אומר: 'כי לא אחפוץ במות המת', וכתוב אחד אומר: 'כי חפץ ה' להמיתם' (שמואל א ב', כה)". אם כן, האם אלוהים חפץ בחיים או במוות? משיבה הגמרא: "כאן (ביחזקאל) - בעושין תשובה, כאן (בשמואל) - בשאין עושין תשובה". מי שעושה תשובה - הוא שב לחיים. אמרו מעתה: תשובה היא תשובה לחיים, היא תשובה לעוצם עצמיות האדם כאדם חי.


פוסטים קשורים

הצג הכול

פרק מ"ח: ושם העיר מיום ה' שמה

המשפט האחרון בספר יחזקאל הוא: "ושם העיר מיום ה' שמה" (יחזקאל מ"ח, לה). יחזקאל פתח את הספר במעשה מרכבה, לאחר מכן ראה איך באופן הדרגתי השכינה עוזבת ויורדת לבבל, את החרבן הגדול. והנה, בסוף הספר יחזקאל זו

פרק מ"ז: מים חיים

בפרק זה, יחזקאל רואה מים היוצאים מן המקדש. הם יוצאים ממפתן הבית קדימה, יש מהם גבוהים ויש מהם רדודים. והנה, בפשט הדברים נראה שהמים האלה יוצאים קדמה (מזרחה) לכיוון ים המלח, אך רש"י בשם רבותינו אומר שלמע

פרק מ"ו: לא ישוב דרך השער אשר בא בו

בפרק זה מתאר הנביא את בוא הנשיא והעם אל בית המקדש. ביום יום, הנשיא נכנס ויוצא אל בית המקדש מאותו השער, ואילו במועדים לא כן: "ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים - הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב,

Comentários


bottom of page