top of page

פרק י"א: והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר

בפרק זה מופיעים דברי נחמה של יחזקאל, ובתוכם: "ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר" (יחזקאל י"א, יט). לב אחד - לב מאוחד, רצון אחד, ללא מחלוקות. רוח חדשה - זה התוכן שה' יצוק אל תוך הלב האחד. הלב המתואר כאן יהיה "לב בשר". מהו לב בשר? בתחילת הפרק אמרו בני יהודה על ירושלים: "היא הסיר, ואנחנו הבשר" (שם, ג) - כאשר בכוונתם להמשיל את ירושלים לסיר המגן על הבשר שבתוכו. כעת אומר להם אלוהים - היא לא תהיה לכם הסיר, אך אתם תהיו הבשר. זהו חלק מהתיקון שלכם. להיות בשר שחש ומרגיש, להיות לב רך ונוח להכנע (רש"י), לב המוכן לקבל את דברי הזולת, לב שאינו מקובע, הפועם ומספק חיים. ובמדרש נאמר: לב בשר מלשון "בוסר", לב מואס במה שיש לחברו ואינו מתאווה לו או מקנא בו. וכן, הגמרא מביאה שיש מספר שמות ליצר הרע, ויחזקאל קראו בשם "אבן", שנאמר "והסירותי לב האבן מבשרם" (שם, יט). יצר הרע הוא המאובן, הקבוע, האינו משתנה. יצר הטוב הוא הדינמי, החי, הפועם.


פוסטים קשורים

הצג הכול

פרק מ"ח: ושם העיר מיום ה' שמה

המשפט האחרון בספר יחזקאל הוא: "ושם העיר מיום ה' שמה" (יחזקאל מ"ח, לה). יחזקאל פתח את הספר במעשה מרכבה, לאחר מכן ראה איך באופן הדרגתי השכינה עוזבת ויורדת לבבל, את החרבן הגדול. והנה, בסוף הספר יחזקאל זו

פרק מ"ז: מים חיים

בפרק זה, יחזקאל רואה מים היוצאים מן המקדש. הם יוצאים ממפתן הבית קדימה, יש מהם גבוהים ויש מהם רדודים. והנה, בפשט הדברים נראה שהמים האלה יוצאים קדמה (מזרחה) לכיוון ים המלח, אך רש"י בשם רבותינו אומר שלמע

פרק מ"ו: לא ישוב דרך השער אשר בא בו

בפרק זה מתאר הנביא את בוא הנשיא והעם אל בית המקדש. ביום יום, הנשיא נכנס ויוצא אל בית המקדש מאותו השער, ואילו במועדים לא כן: "ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים - הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב,

Comments


bottom of page