top of page

סגידה לעגל הזהב אחרי קבלת תורהפוסטים קשורים

הצג הכול

עם ישראל קיבל את התורה, הצהיר אמונים באמרו "נעשה ונשמע", הגיע למדרגת מלאכי השרת, ומשום מקום - כשל ונפל לבור תחתית בעשותו עגל זהב. התמיהה גדולה, איך נפל עד כדי כך?! התלמוד (תענית כ.) מספר לנו מעשה, שבא

bottom of page