top of page

מתי נברא העולם?

מחלוקת מעניינת נחלקו חכמינו זיכרונם לברכה, מתי נברא העולם? רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ורבי יהושוע אומר בניסן נברא העולם. (ראש השנה יא.)


על כל מחלוקת בין חכמי ישראל אנו אומרים "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" ואם כן מה נוכל לומר על מחלוקת זו? הלא העולם נברא או בתשרי או בניסן וממילא דעה אחת בהכרח אינה צודקת?


יש שתי דרכים בעבודת ה', היראה והאהבה. ושתיהן נצרכות. אי אפשר לעבוד בשלימות ביראה בלי אהבה ולא באהבה בלי יראה. שתיהן יחד משולות לשני כנפיים שרק על ידי שניהם יכול העוף לעוף. כך אמרו בזוהר הקדוש "תורה ומצוות בלי יראה ואהבה לא עולה למעלה". בכל מצווה צריך את שניהם במינון שונה.


שתי התחלות יש לשנה, תשרי וניסן. בתשרי מתחילים את ימות השנה בעבודה שעיקרה ביראה. "ימים נוראים" "מלך יושב על כיסא דין". ובניסן מתחילים את מחזור חודשי השנה במידת האהבה. בראש חודש ניסן נתגלתה האהבה של הקב"ה לבני ישראל בחנוכת המשכן. בחודש זה גאל ה' את אבותינו ממצרים מאהבתו אותם אף על פי שהם לא היו ראויים לכך. לזמן הזה הוא קרא "עת דודים".


ומעתה נבין את מחלוקתם של חכמים. רבי אליעזר מדגיש שהעולם נברא בתשרי, דהיינו העולם שהאדם מכיר צריך להתבסס על עבודת ה' מיראה. ואילו רבי יהושוע אומר בהיפך, עיקר עבודת ה' צריכה להיות במידת האהבה. ושניהם צודקים ודבריהם דברי אלוקים חיים. כי אדם צריך לעבוד בשתי המידות תמיד. רק שבחודש תשרי ידגיש יותר את היראה ובחודש ניסן את האהבה.


שנה חדשה מתחילה. שנה של עבודת ה' באהבה. באהבת ה' ואהבת בריותיו. ויהי רצון שנזכה לאהבו ולהאהיב את שמו על בריותיו.

Comments


bottom of page