top of page

מדרש קצר ולעניין

"וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה" המדרש מדגיש את המילה אליו "מהו אליו? מלמד שהיו אנשים עמו ולא ראו אלא משה בלבד, כשם שכתוב בדניאל "וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה" (שמות רבה פרשה ב,ה). ניתן לומר שה' מבקש להעביר מסר והכנה נפשית למשה העניו: לפני שאתה הולך להיות מנהיג ישראל, ולפני שתתערה בתוכם ותחוש בצרתם ובצערם של ישראל עליך לדעת שאתה אדם ייחודי. אל לך לבטל את הייחודיות והאישיות שלך בפני הקולקטיב. יש דברים שאתה רואה והאחרים הנמצאים בחברתך לא רואים.

הקב"ה הראה לו שהשכינה שורה בסנה שהוא שיח קוצני כדי ללמדו שכשישראל בצער גם ה' מצטער עימם "אמר לו הקדוש ברוך הוא: אי אתה מרגיש שאני שרוי בצער כשם שישראל שרויים בצער? הווי יודע ממקום שאני מדבר עמך מתוך הקוצים - כביכול אני שותף בצערם". גם התמונה הזו מלמדת את משה את האיזון הנכון: הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא בסנה הקוצני על אף נבדלותו, כך משה צריך לשמור על ייחודו גם בזמן שהוא מעורה בצורכי ציבור. עליו להיות רועה ומנהיג הצאן אך לא ללכת אחרי העדר.


Comments


bottom of page