top of page

מדוע אומרים יציאת מצרים ולא יציאת ישראל?

מדוע אומרים יציאת מצרים ולא יציאת ישראל? וכי מצרים הם אלו שיצאו?


ועוד נאמר באגדה - "עבדים היינו לפרעה במצרים... ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנחנו ובנינו ובני בנינו משעבדים היינו לפרעה במצרים". וכי אחרי כל הדורות שעברו בעולם, היינו באמת יכולים להיות היום משועבדים לפרעה? לא היה מודרניזם? לא היה פוסט-מודרניזם?


הרב קוק כתב שיציאת מצרים לא הייתה בשביל ישראל לבדם, אלא הייתה אביב העולם. כלומר, סיפור עם ישראל הוא סיפור ראשוני ויחידי בהיסטוריה. הסיפור של עם ישראל מבקש לספר לעולם – הנה תראו, יש דבר כזה, אפשר לצאת לחירות. ולפיכך כתוב בהגדה "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". חייב אדם כתיב, ולא חייב יהודי. בעבור שכל אדם באשר הוא ראוי שישאף להיות חלק מתהליך יציאת מצרים, מגאולת העולם שתצא מעבדות לחירות. כל העולם ראוי לצאת מהמיצרים הפוקדים אותו. וזה יעשה בזמן שתושלם גאולתם של ישראל.פוסטים קשורים

הצג הכול

מתי נברא העולם?

מחלוקת מעניינת נחלקו חכמינו זיכרונם לברכה, מתי נברא העולם? רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ורבי יהושוע אומר בניסן נברא העולם. (ראש השנה יא.) על כל מחלוקת בין חכמי ישראל אנו אומרים "אלו ואלו דברי אלו

Kommentarer


bottom of page