top of page

לא רוצים מלך!

שאלות רבות צצות בתחילת סיפור יוסף ואחיו: התנהגות האחים אל יוסף מעוררת פליאה, נראה כי איבתם לאח הצעיר שבסך הכול סיפר את חלומותיו אינה מידתית כלל.


בהמשך, הם יוצאים לרעות את צאן אביהם בשכם. המרחק בין חברון שבה התגורר יעקב לבין שכם עולה על שמונים קילומטרים. למה הרחיקו כל כך? בנוסף, שכם אינו מקום ידידותי ולא בטיחותי בעליל לבני יעקב, רק לפני תשע שנים הם טבחו ובזזו ביושבי העיר אחר מעשה דינה. אז הוצרכו לברוח מפחד יעקב "פן נאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי", ועתה הם שבים למקום הסכנה עם מקנה כבד שבוודאי יקשה עליהם את המנוסה. מה ההיגיון בכך?


אחי יוסף הביטו סביבם. הם ראו מה עלה בגורל בני עשו דודם, שמזרעו קמו אלופים ומלכים רבים, כפי שקראנו בסוף פרשת וישלח. יש להניח שמלכות בני עשו גרמה לעושק רב. תאוות השלטון של היחיד דיכאה את העם, ובני דודם השתעבדו למלכים שהשפילום ורמסו את זכויותיהם. לו היינו נותנים את הדיבור בפי אחי יוסף, יתכן שהיינו שומעים כדברים הללו:


"בני עשיו דודנו הקימו להם מלכים ואלופים בקול רעש גדול. בתמימותם הם היו בטוחים שהשליטים יפתרו את כל בעיותיהם, אך מאז שוך הדי מסיבות ההכתרה, השליטים החדשים עסוקים בכבודם האישי ומתחרים ביניהם מי כוחו גדול יותר, מי ישתרר על חלקת ארץ רחבה יותר. הם אינם זוכרים שמוטלת עליהם האחריות לשלומם של האזרחים. הם עסוקים בכבוד כתריהם מבלי לראות במצבם של הנתינים החלשים. האלופים סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים, יָתוֹם לֹא יִשְׁפֹּטוּ וְרִיב אַלְמָנָה לֹא יָבוֹא אֲלֵיהֶם. תאוות השלטון מפוררת ומדכאת את האחווה והערבות ההדדית.


אצלנו זה לא יקרה! המורשת שקיבלנו מאברהם מדריכה ללכת בדרך ה' לעשות צדקה ומשפט. לא מזמן חזרנו ארצה משדהו של לבן הארמי-הרמאי כדי לבנות ולהיבנות, לכונן חברת מופת צודקת ושוויונית. אנחנו נראה לכל העולם שיש דרך אחרת, נהיה אור לגויים.


והנה בא יוסף ובפיו חלומות ודברים על כך שהוא המלך וכולנו משתחווים אליו, כולל אבא ואמא. אין זה סתם פטפוט של נער, זו סכנה של ממש. גם אבא מקשיב לו ברצינות. חלומותיו של יוסף עלולים לסתום את הגולֵל על דרכו של אברהם סבא. אנחנו עשויים להידמות חלילה לבני דודנו עשו. היֹה לא תהיה.


כדי שנוכל להפעיל שיקול דעת נכון, עלינו לקחת פסק זמן מהאחווה ומהבית. עלינו להתרחק מבית אבא שבחברון, ללכת עד שכם, שם, באותו מקום שבפעם הקודמת מסרנו את הנפש כנגד העריצות השלטונית של שכם, ובעד כבוד האחווה עם אחותנו דינה, נשב לברר מה עושים עם אח רודף המתנשא למלוך כמו יוסף".

Comments


bottom of page