top of page

כשר פה?

"מה שצריכים לחפש, גם כאשר שייכים לזרם יהודי מסוים, זה להיות מחוברים לכלל.


מהרגע שזרם אחד מציב את עצמו במקום הכלל זה אסון. וזה מה שמכונה "כת".


כאשר מישהו אוכל כשר באופן מסוים, על פי בית דין מסוים, אבל הוא סובר שאדם שאוכל כשר בצורה אחרת אינו אוכל כשר זה חמור.


הכלל הגדול הוא: כאשר מזמינים אתכם לאכול לא לשאול אם זה כשר אצלו בבית. כשזה לא כשר בעל הבית כבר יאמר זאת בעצמו. אבל אם שואלים זה עלבון..."

פוסטים קשורים

הצג הכול

שיבה אל העִבריות

שיבה אל העִבריות לדידו של מנִיטוִ טומנת בחובה גם את ריבוי הגוונים, שהרי הזהות העברית המקורית מורכבת מ 12 שבטים. במשך הגלות עם ישראל כולו הצטמצם תחת הזהות של שבט לוי. עתה כששבנו ארצה, צריך לאפשר את קיו

החזרה של היהדות אל העבריות

אחד מחידושיו ודרישותיו של מניטו הוא החזרה של היהדות אל העִבְרִיוּת. האומה הישראלית צריכה לעבור מלאומיות פרטיקולארית מצומצמת למחויבות אוניברסאלית. את המעבר הזה קרא מניטו בשינוי השם של אברהם אבינו מ"אבר

Comments


bottom of page