top of page

"יוֹם הֵאִיר" פיוט חדש לחנוכה ▪︎ מילים רבי יוסף משאש זצ"ל לחן הרב מנחם ▪︎ מקאם כורד

דברי הרב: רציתי לעיין בספר "נר מצוה" ופניתי לספרייתי ולא מצאתיו. אז נזכרתי שחכם אחד נר"ו השאילו ממני וכנראה שכח להחזירו זה עידן ועידנים. גם ברוך יהיה. אך כמו צער היה בליבי כי שמעתי שקשה להשיג ספר זה.


יום אחר הלכתי עם חבר לשכונת הבוכרים לקנות כמה מאכלים ועם שאני מעקל את הדרך ראיתי חנות שכולה ספרים ישנים. נכנסתי להביט בהם ובמבט ראשון, בין גמרות גדולות ובלות ראיתי את שאהבה נפשי; "נר מצוה" בכריכה לבנה מעולה כחדשה הציץ מהם וכמו חיכה לי.


לקחתיו וקניתיו הבאתיו אל ביתי ופתחתיו ונפתח בעמוד מ. התחלתי לפזם לי מנגינה והקלטתי אותה בפלאפוני ונעשה לי פלא והנה עלתה מנגינה.

הטבתיה וערכתיה והקלטתיה והנה היא לפניכם. ולשנה אחרת בלי נדר נזכה ונקליטנה עם נגנים ופייטנים לחיים טובים ולשלום.

Comments


bottom of page