top of page

הקדמה לתורתופוסטים קשורים

הצג הכול

שיבה אל העִבריות לדידו של מנִיטוִ טומנת בחובה גם את ריבוי הגוונים, שהרי הזהות העברית המקורית מורכבת מ 12 שבטים. במשך הגלות עם ישראל כולו הצטמצם תחת הזהות של שבט לוי. עתה כששבנו ארצה, צריך לאפשר את קיו

אחד מחידושיו ודרישותיו של מניטו הוא החזרה של היהדות אל העִבְרִיוּת. האומה הישראלית צריכה לעבור מלאומיות פרטיקולארית מצומצמת למחויבות אוניברסאלית. את המעבר הזה קרא מניטו בשינוי השם של אברהם אבינו מ"אבר

"מה שצריכים לחפש, גם כאשר שייכים לזרם יהודי מסוים, זה להיות מחוברים לכלל. מהרגע שזרם אחד מציב את עצמו במקום הכלל זה אסון. וזה מה שמכונה "כת". כאשר מישהו אוכל כשר באופן מסוים, על פי בית דין מסוים, אבל

bottom of page