top of page

ההיסטוריה חוזרת

בסוף פרשת נח קראנו על הרדיפות שחוותה המשפחה העברית של תרח. לתרח היו שלושה ילדים, נחור, הרן, ואברם. ולמעשה, באותם הימים, היה "העם" העברי מחולק לשלוש קבוצות.


מתוך ויכוח על רקע אמוני בין בני המשפחה לנמרוד הושלכו אברם והרן לכבשן האש בארץ מולדתם אור כשדים. אברם ניצל והרן נשרף. כתגובה לאירוע הקשה המשפחה הנרדפת יוצאת מאור כשדים במטרה ללכת ארצה כנען ולייסד בה את מדינת העברים. רק שבדרך הם עוברים בחרן ומתעכבים שם.


בשונה מאור כשדים ארץ מולדתם, חרן האירה פנים לעברים. נחור הרגיש בה בנוח. הוא ייסד בה את ביתו ואת קהילתו והתחיל לערער על המגמה המשפחתית ללכת ארצה כנען. מבחינתו הייעוד העברי הוא להישאר בגלות וממנה להיות "אור לגויים". ההיטמעות שלו בחרן הייתה כה טוטאלית עד שהיא נקראת בתורה "עיר נחור" על שמו. יש בה שכונות לעברים. יש עסקים משגשגים. בטח גם המילקי בזול. הכל טוב. תרח האב השתכנע ובחר בדרך בנו נחור. תרח נשאר בחרן ומת בה.


אולם אברם שמע את קול ה' המצווה אותו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ה' אמר לו שהייעוד העברי "ונברכו בך כל משפחות האדמה" ייעשה רק על ידי הקמת מרכז לאומי בארץ כנען.


שתי בנותיו של הרן האח השרוף, מלכה ויסכה, שמייצגות את "שארית הפליטה" נחלקו בין שתי השיטות. מלכה התחתנה עם נחור ונשארה עמו בגלות חרן, ויסכה -הלא היא שרי- הלכה עם אברם לארץ כנען.


ההיסטוריה הראתה לנו מי צדק ומי ניצח.


המאבק הרעיוני והערכי בין שיטתו של אברהם לשיטתו של נחור המשיך אל הדורות הבאים. בצד של נחור היו בנו בתואל ונכדו לבן הארמי. ובצד של אברהם היו יצחק בנו ויעקב נכדו. בבוא עת נישואיו של יצחק השביע אברהם את אליעזר עבדו שלא יוציא את יצחק לחרן. ואכן, יצחק לקח את רבקה נכדת נחור מחרן והעלה אותה לארץ ישראל. גם יעקב לקח את שתי בנות לבן בן נחור, והעלה אותן -חרף התנגדותו של אביהן ומשפחתן- לארץ ישראל. כך ששיטת אברהם ניצחה גם בדורות הבאים.


הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל, (שהשבוע מלאו 22 שנים לפטירתו), ראה בשלושת ילדי תרח כמייצגים את העם העברי במאה העשרים. שליש מן האומה נשרף בכבשני הגלות הי"ד. שליש אחד בנה את עצמו בגלות וכיום יש מבניהם שמנסים להסביר את ישיבתם בגלות מתוך עמדה ערכית שיש לעשות את התפקיד האוניברסלי של היהדות להיות "אור לגויים" מתוך הגלות. ושליש זכה והלך בדרכו של אברהם; שמע את הקריאה "לך לך אל הארץ אשר אראך", מילא אחר הציווי, עלה לארץ ישראל וייסד בה את מדינת ישראל.


ואנחנו יודעים מי יהיה הצודק.


Comments


bottom of page