top of page

איזה גיבור?

"הגבורה האמתית אינה לטרוף את החלש. איזו גבורה יש בניצחון החזק על החלש? כלום, כי מושג הגבורה, כפי שהעברי תופס אותו, הוא מושג מוסרי ואין מקום למוסר בטבע.


הגבורה האמתית היא לא לטרוף אם אני ממילא החזק.


הגיבור האמתי הוא לא הגיבור הניטשיאני הגובר על החלש ממנו בכל מקרה. הגיבור האמתי הוא מי שמטעמים מוסריים גובר על יצרו, מצמצם אותו כדי לתת מקום לאחר"


פוסטים קשורים

הצג הכול

שיבה אל העִבריות

שיבה אל העִבריות לדידו של מנִיטוִ טומנת בחובה גם את ריבוי הגוונים, שהרי הזהות העברית המקורית מורכבת מ 12 שבטים. במשך הגלות עם ישראל כולו הצטמצם תחת הזהות של שבט לוי. עתה כששבנו ארצה, צריך לאפשר את קיו

החזרה של היהדות אל העבריות

אחד מחידושיו ודרישותיו של מניטו הוא החזרה של היהדות אל העִבְרִיוּת. האומה הישראלית צריכה לעבור מלאומיות פרטיקולארית מצומצמת למחויבות אוניברסאלית. את המעבר הזה קרא מניטו בשינוי השם של אברהם אבינו מ"אבר

Comments


bottom of page