אומה שנוצרה במדבר, מה זה אומר עליה?

במדבר, בים השממה, סערת החולות והשמש הקופחת, התורה מבקשת מפקד וסדר; סדר במחנות, סדר במספר האנשים, סדר בצבע הדגלים וסדר במסע המשכן והעם.


במדבר למעשה מתהווה ונוצר עם ישראל על כל מעלותיו ומגרעותיו, קשיות עורפו, חכמתו וטרוניותיו. המדבר הוא בית היוצר של האומה. התורה ניתנה בו. המונותיאיזם נוצר בו. וכנראה גם הגנום הישראלי המתלונן. המדבר הוא מקום הפקר. גם בהפקר יש סדר פנימי.

ואולי זה הסיפור של כל התורה כולה; להפריח את מדבר האדם השומם, לתת לו את חדוות קיומו, לסדר את חייו ולהוציאו מבדידותו.


התורה ניתנה דווקא במדבר שהוא חינם לכל באי עולם. אין בכך זלזול עבורה, אדרבה, עובדה זו מגלה על מעלתה וחיוניותה של התורה; בנוהג שבעולם הדברים הבסיסיים ביותר מושגים חינם, לדוגמא: עוד לא עלה בדעת אף ישות לגבור מחיר עבור האוויר כיוון שהוא הדבר המיידי הנצרך ביותר לאדם. אף התורה הרי היא כחמצן לנשימה ובה חיינו.